Perex

Drupal pomáha uchovávať cenné spomienky pamätníkov na nedemokratické režimy po celom svete.

Clients

Paměť národa

About

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy — nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

O projekte

Zadanie

Po desiatich rokoch od založenia hľadali výskumníci z Paměti národa možnosti na zlepšenie svojej online prezentácie. Ich pôvodný systém nebolo možné udržiavať a vzhľad projektu bol značne zastaralý.

Naše riešenie

V Made It Digital sme zvolili Drupal 8 ako základ nového systému. To umožňuje Paměti národa rýchly a jednoduchý vývoj ďalšej novej funkcionality. V spolupráci s českou Drupal komunitou a Českým rozhlasom sme vytvorili úplne nový systém umožňujúci editorom publikovať viac článkov vo viac jazykoch ako kedykoľvek predtým.

Body

Pôvodná stránka bola postavená na vlastnom PHP riešení pred takmer 10 rokmi a napriek údržbe už nedosahovala v súčasnosti používane štandardy a nevyhovovala požiadavkám na moderné technológie.

CMS Drupal sme navrhli z viacerých dôvodov:

  • potreba správy veľkého množstva obsahu,
  • práca s viacerými druhmi médii,
  • zabezpečenie prístupu veľkému počtu užívateľov do systému s rôznymi oprávneniami,
  • požiadavka na viacjazyčnosť stránky.

Po zhodnotení týchto dôvodov a s nimi spojených úloh bol pre tento projekt zvolený CMS Drupal vo verzii 8.

Hlavnými cieľmi tohto projektu bolo:

  • migrácia niekoľko tisíc nodov a niekoľko desaťtisíc médií z pôvodného systému
  • vytvorenie dvojjazyčnej stránky s možnosťou prekladu obsahu do 14 jazykov
  • nasadenie pokročilého vyhľadávania na frontende a backende
  • oddelenie verejnej časti (publikovaný obsah na frontende) a neverejnej časti (nepublikovaný obsah v backende) s prístupom užívateľov do oboch týchto častí a
  • implementácia dizajnu dodaného vo forme komponentov (PatternLab)

Za viac ako 10 ročné fungovanie pôvodnej stránky bolo užívateľmi vytvorené obdivuhodné množtvo obsahu zahŕňajúce viac ako 8000 pamätníkov a k ním ďalší súvisiaci obsah, ďalej takmer 100 000 médií ako napríklad fotiek, dokumentov, audio a video nahrávok a taktiež okolo 8000 užívateľov. Vzhľadom na uvedený rozsah bola migrácia obsahu logickou požiadavkou klienta.

Migrácia obsahu bola o to zaujímavejšia, že pôvodný obsah nebol preložený do viacerých jazykov podľa súčasných spôsobov, ale jednotlivé nody obsahovali ďalšie polia, v ktorých bol uložený preložený obsah. Pri migrácii bol preto zvolený postup, pri ktorom sa okrem migrácie obsahu zároveň vytvárali aj jazykové preklady v Drupal 8.

Keďže projekt obsahuje informácie o ľuďoch nielen z Českej republiky, ale aj z iných blízkych alebo vzdialenejších krajín s klientom bolo dohodnuté vytvorenie dvoch jazykových verzií stránky. To znamená vytvorenie kompletne preloženého frontendu a backendu v Českom a Anglickom jazyku. Navyše bola pridaná možnosť vytvárať samotný obsah v ďalších 14 jazykoch. Táto funkcia so sebou niesla potrebu vyriešiť zobrazovanie 14 jazykových verzíí obsahu na dvoch jazykových verziách stránky. Problém sme vyriešili nastavením jazykových fallbackov pre každy jazyk obsahu, teda ak konkrétny obsah nemá preklad pre zobrazenp jazykovú verziu stránky, tak sa obsah zobrazí v jazyku podľa nastaveného fallbacku.

Pre frontendových užívateľov bolo vytvorené full-textové vyhľadávanie za pomoci Apache Solr, ktoré umožňuje vyhľadávanie vo všetkých typoch obsahu, či už pamätníkoch, fotografiách alebo videách. V backende bolo užívateľom vytvorených viacero zoznamov obsahu za pomoci Views, pričom využitím Exposed filtrov im bola daná pokročilá možnosť vyhľadávania v backende podľa jednotlivých polí, prípadne kombináciou obsahu z viacerých polí.

Pôvodná stránka mala užívateľov s prístupom do frontendovej časti a do backendovej časti. Túto funkcionalitu sme zachovali a vyriešili prostrednictvom vytvorenia viacerých užívateľských rolí, ktorým boli pridelené rôzne práva týkajúce sa zobrazovania alebo editovania obsahu stránky. Frontendový prihlásený užívateľ ma oproti neprihlásenému užívateľovi výhodu v možnosti prezerať väčšie množstvo obsahu (najmä video alebo audio nahrávok - rozhovorov s osobami). Backendový užívateľ má zároveň prístup do backendu, kde sa môže podieľať na zveľaďovaní obsahu stránky, či už pridávaním nových pamatníkov, informácií o nich, pridávaním nahrávok a dokumentov o týchto ľuďoch. Ešte väčšie backendové právomoci majú editori, kóordinátori a manažéri, ktorí dohliadajú na obsah stránky predtým ako je publikovaný na frontend. S backendovými užívateľmi súvisela aj potreba prisôsobiť im štandardnú Seven tému s vytvorením rozcestníka - Dashboardu pre jednoduchšiu navigáciu a s vytvorením backendového zobrazenia obsahu. V súvislosti s užívateľmi bol taktiež upravený registračný proces, pričom za pomoci SMS brány je pred spístupnením systému overované telefónne číslo užívateľov, čím sa zároveň zabraňuje vytváraniu spamových alebo nereálnych užívateľov.

Dizajn pôvodnej stránky už bol s odstupom času zastaralý, preto sa klient rozohol pre úplne nový dizajn. Ten nám bol dodaný vo forme PatternLabu, takže našou úlohou bolo implementovať a v niektorých prípadoch aj upraviť dodané komponenty a šablony a pripraviť pre ne data z Drupalu, tak aby sa zobrazovali správne údaje v správnych elementoch. Išlo o našu viac-menej prvú skúsenosť s PatternLabom na takom rozsiahlom projekte.